Bugun...


2016 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

2016 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI

 

Aylar(*)

Haftalar

Toplam

1. hafta

2. Hafta

3. hafta

4. hafta

5. hafta

Mart

4 gün

1 gün süreç bilgilendirme

2 gün sınıf içi

1 gün okul içi

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı  (Nisan ayının ilk günü mart ayında gösterilmiştir.)

24gün

144 saat

Nisan

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

 

20 gün

120 saat

Mayıs

5 gün

3 gün sın içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

Ayın son iki günü Haziran ayının ilk haftasında gösterilmiştir

20 gün

120 saat

Haziran

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5 gün

3 gün sınıf içi

1 gün okul içi

1 gün okul dışı

5        gün

(**) Mesleki çalışma

5 gün

(**) Mesleki çalışma

25 gün

150 saat

Temmuz

Ramazan Bayramı

5 gün
Hizmetiçi eğitim

5 gün
Hizmetiçi eğitim

5 gün
Hizmetiçi eğitim

 

15 gün

90 saat

Ağustos

5 gün
Hizmetiçi eğitim

5 gün
Hizmetiçi eğitim

5 gün
Hizmetiçi eğitim

5 gün
Hizmetiçi eğitim

5 gün
Hizmetiçi eğitim

(2 gün Eylül ayında) 

25 gün

150 saat

Toplam

16 hafta/79 gün/474 saat izleme, eğitim ve okul dışı faaliyetleri;

2 hafta/10 gün/ 60 saat mesleki çalışma faaliyetleri;

8 hafta/40 gün/240 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri;

Toplam: 26 hafta/129 gün/774 saat

 

(*) Aylar öğretmen atama dönemine göre uyarlanacaktır.

(**) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar yapılan çalışma.

 

 

 

1.      BÖLÜM

 

SINIF İÇİ, OKUL İÇİ VE OKUL DIŞIFAALİYETLER

 

 

A.    GENEL AMAÇLAR

Bu programın uygulanma sürecine katılan aday öğretmenler,

1.      Bir dersin ön hazırlık, işleniş ve değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir.

2.      Ders materyali hazırlama ve kullanma sürecini izler ve katılır.

3.      Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili problem alanlarını tanır ve çözümüne yönelik kanaat edinir.

4.      Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir.

5.      Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültürel etkinliklerin uygulanma süreçlerini tanır.

6.      Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir.

7.      Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur.

8.      Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark eder.

9.      Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olur.

10.  Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve değerlendirme raporu hazırlama becerisikazanır.

 

B.     UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.      Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi ve danışman tarafından adaya verilecek çalışma programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2.      İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri programın uygulanmasında çevre şartlarını ve eğitim imkânlarını dikkate alarak okul dışı faaliyetleri hafta içi uygun görülen günlere dağıtır.

3.      Eğitim öğretim döneminde, aday öğretmenler 16 hafta süresince haftada dört (4) gün sınıf ve okul içi uygulamalara, bir (1) gün okul dışıfaaliyetlere katılır.

4.      Aday öğretmen, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde farklı günlerde farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerini de izleyecektir.

5.      Rehberlik Araştırma Merkezlerine atanan öğretmenler izleme ve uygulama faaliyetlerini bu kurumlarda gerçekleştirirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ ÖZET TABLO

A. SINIF VE OKUL İÇİ FAALİYETLER

16 hafta sınıf içi uygulamalar:

-ilk 6 hafta haftada 3 gün, (Günde 3 saat sınıf içi izleme + 3 saat ders planlaması, ön hazırlık ve değerlendirme çalışması)

-sonraki 10 hafta haftada 3 gün, (Günde 3 saat sınıf içi uygulama + 3 saat ders planlaması, ön hazırlık ve değerlendirme çalışması)

16 hafta okul içi uygulamalar: haftada 1 gün  (Günde 6 saat okul içindeki idari, mali, sosyal, kültürel vb. faaliyetleri izleme ve bunlarda görev alma)

B. OKUL DIŞI FAALİYETLER (15 hafta); haftada 1 gün x 6 saat okul dışıuygulamalar

 

TOPLAM: 16 hafta/79 gün/474 saat izleme, eğitim ve okul dışıuygulamalar süreci

 

A.    SINIF VE OKUL İÇİ FAALİYETLER(Eğitim öğretim dönemi haftanın 4 günü)

Aday öğretmen 16 hafta boyunca haftada dört (4) gün okulda bulunacaktır. Bu süre, 16 hafta üzerinden toplamda 64 iş günü ve 384 ders saatidir. Bu sürede her hafta bir (1) gün okul içi gözlem/uygulama, üç (3) gün ise sınıf içi ders izleme ve uygulama faaliyetlerinde bulunur. Aday öğretmen her bir hafta danışman öğretmen rehberliğinde,

  1. İlk 6 hafta boyunca haftada 3 gün, günde 6 saat ders hazırlık, planlama, materyal hazırlama ve izleme çalışmalarına katılır.
  2. Sonraki 10 hafta boyunca haftada 3 gün, günde 6 saat ders hazırlık, planlama, materyal hazırlama ve ders anlatma faaliyetlerinde bulunur.

 

Okul içi faaliyetler, 16 hafta üzerinden haftada 1 gün toplam 96 saat ders saati olarak öngörülmüştür.

 

Yetiştirme Programı, toplam 16 hafta/79 gün/474 saat olarak düzenlenecektir. Bu faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

ETKİNLİKLER

İŞLEYİŞ

AÇIKLAMALAR

SÜRE

Ders Planlama

/Hazırlık/

Değerlendirme

1.      Aday öğretmen, süreç içerisinde danışman öğretmenin rehberliğinde derse ön hazırlık (planlama), ders materyali geliştirme, ölçme değerlendirme aracı hazırlama çalışmalarına vakit ayırır.

2.      Aday öğretmen aşağıdaki etkinlikleri danışman öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirir.

a.       Bir ders planı hazırlar.

b.      Dersiyle ilgili uygun materyal geliştirir.

c.   Dersiyle ilgili uygun ölçme araçlarıgeliştirir.

Aynı ilçede veya eğitim bölgesinde görev yapan ve aynı branşlarda olan aday öğretmenler belirli periyotlarla bir araya gelerek ortak komisyon/atölye çalışmaları ile ön hazırlık ve değerlendirme süreçlerinde yaptıkları çalışmaları paylaşırlar. Bu çalışmaya danışman öğretmenler sırasıyla başkanlık ederler.

16 hafta haftada 3 gün, günde 3 saatten 

toplam 144 saat

Ders İzleme

 

Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğindeders izler, ilgili formları doldurur ve ders sonunda danışman öğretmeniyle izlediği dersin değerlendirmesini yapar.

 

Aday öğretmen, ilk 6 hafta, haftada 3 gün, günde 3 saat olmak üzere haftada 9 saat ders izlemesi yapar.

54

Ders Uygulaması

 

Aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde ders işler. Bu sırada danışman öğretmen ilgili gözlem formlarını doldurur ve ders sonunda aday öğretmenle işlenen dersin değerlendirmesini yapar.

Aday öğretmen, 7. haftadan itibaren 10 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 3 saat olmak üzere haftada 9 saat ders uygulaması yapar.

90

 

Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.

2.    Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).

3.    Aday öğretmenler, kendi okulunda okul içi gözlem süresinde farklı branşlardaki öğretmenlerin derslerinde de gözlemlerde bulunur. Bu dersin kaç saat olacağını danışman öğretmeni ve okul müdürü belirler.

1.     

2.     

3.     

4.    Okul içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır.

5.    Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.

6.    Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda görev alır.

7.    Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.

8.    Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.

Bu süreçte 16 hafta, haftada 1 gün, günde 6 saat olmak üzere okul içi gözlem ve uygulama yapılacaktır. 

 

Okul içi gözlem ve uygulamaları değerlendirmek üzere aynı ilçede veya eğitim bölgesinde görev yapan aday öğretmenler komisyon çalışması ile bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşırlar. Bu komisyonlara danışman öğretmenler sırasıyla başkanlık eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

B. OKUL DIŞIFAALİYETLER(Eğitim öğretim dönemi haftanın 1 günü)

(Toplam 15 hafta: haftada 1 gün, günde 6 saat olmak üzere toplam 90 Saat)

 

ETKİNLİKLER

İŞLEYİŞ

AÇIKLAMALAR

SÜRE

 

Şehir Kimliğini Tanıma

 

 

Atandığı il ile ilgili maddî, manevi ve sözel-kültürel değerler, demografik özelliklere ilişkin dosya/sunum hazırlar.

 

Aday öğretmen yaşadığı şehirdeki müzeler, tarihî eserler, coğrafi mekânlar, ören yerleri, turistlik mekânlar vb. kurum ve alanları tanır, bu mekânların yetkilileriyle eğitim öğretim amaçlı iş birliği imkânlarını araştırır.

 

Aday öğretmen bu kapsamda yaptığı her tür faaliyetle ilgili ekte yer alan ilgili formu doldurur ve dosyasına koyar.

 

Aday öğretmen, adaylık sürecini atandığı şehirden başka bir şehirde geçirecekse benzer faaliyetleri adaylığını geçirdiği şehirde gerçekleştirir; ancak görev yapacağı yerle ilgili de görev yerine gitmeden önce veya gittikten sonra benzer faaliyetleri yaparak şehrin imkânlarını tanır.

 18

Kurumsal İşleyiş

 

 

Valilik,kaymakamlık, belediye başkanlığı, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü gibi kurumların işleyişi hakkında bilgi edinir. Mümkün olan durumlarda mülki ve idari amirlerle tanışır ve tecrübelerinden istifade eder.

 

 

Bu faaliyetler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda grup faaliyetleri olarak yürütülecektir.

 

18

Yanıbaşımızdaki Okul

 

İl veya ilçesinde bulunanrehberlik ve araştırma merkezleri (RAM), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), halk eğitim merkezleri (HEM)  gibi farklı eğitim kurumları ve okul türlerinde gözlem yapar ve işleyiş farklılıkları hakkında bilgi sahibi olur.

 

Bu faaliyetler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda grup faaliyetleri olarak yürütülecektir.

 

 

18

Tecrübeyle Buluşma

 

Emekli öğretmenler ve eğitime gönül vermiş şahıslarla bir araya gelerek tecrübelerinden istifade eder.

 

Bu faaliyetler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda grup faaliyetleri olarak yürütülecektir.

 

12

Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları

Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde çevresindeki gönüllü kuruluşları tanır ve gönüllü çalışmalarda görev alır.

 

 

12

Mesleki Gelişim ve Kariyer

 

1.      Üniversiteler, alanıyla ilgili kuruluşlar, halk eğitim merkezleri, özel kurumlar ve STK'ların mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak imkânlarını tanır.

2.      Bilimsel toplantılara katılır. (konferans, sempozyum, panel vb. etkinliklere dinleyici olarak katılma veya bildiri ve poster sunma)

3.    Sanatsal etkinliklere katılır. (Sergi, tiyatro, sinema, vb. sanatsal etkinliklerden haberdar olur ve katılır.)

 

 

 

 

12

 

Kitap Okuma

 

Yetiştirme Programı süresince eğitim ve öğretmenlikle ilgili okuduğu kitaplarla ilgili düşüncelerini kitap okuma değerlendirme formuna yazarak değerlendirir.

 

 

5 adet

Film İzleme

 

Yetiştirme Programı süresince eğitim ve öğretmenlikle ilgili izlediği filmlerle ilgili düşüncelerini film izleme/değerlendirme formuna yazarak değerlendirir.

 

10 adet

 

 

Toplam Süre (saat)

474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aday öğretmen okul içi ve okul dışı faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarda izleme, ölçme ve değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla okul içi ve okul dışı her tür faaliyeti ile ilgili standart formları doldurur.  Bu çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formlar kişisel ve mesleki gelişim dosyasında saklanır. Bu dosya Performans Değerlendirme sürecinde ve sözlü sınavda veri olarak kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      BÖLÜM

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

 

A.    GENEL AMAÇLAR

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Kapsamında Aday Öğretmenler;

1.      Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir.

2.      Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temellerindeki eğitim anlayışının farkında olur.

3.      1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimser.

4.      Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark eder.

5.      Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir.

6.      Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir.

7.      Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar.

8.      Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olur.

9.      Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.

 

B.     UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.      Hizmetiçi eğitimler merkezden talimatlı mahallî faaliyetler olarak uygulanır.

2.      Aday öğretmenlerin tamamının katılacağı uygun eğitim ortamları tercih edilir.

3.      Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli, üniversiteler, STK’lar ve alan uzmanlarından yararlanılır.

4.      Aday öğretmenler 16 haftalık okul içi ve okul dışı uygulamalardansonra, toplam 8 hafta (240 saat) sürecek olan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılırlar.

 

 

 

 

 

 

GENEL
AMAÇLAR

SEMİNER KONULARI

KAZANIMLAR

SÜRE

Öğretmenlik mesleğinin misyonunu bilir, aidiyet ve adanmışlık duygusu gelişir.

1.      Öğretmenlik mesleğinin tarihî temelleri ve misyonu

a.       Eğitimin gayesi ve öğretmenliğin misyonu

b.      Geçmişten günümüze öğretmenlik

c.       Öğretmenliğin millî ve evrensel sorumlulukları

2.      İlham Veren Öğretmenler ve Unutulmayan Öğretmenlik Hatıraları

a.       İlham veren öğretmenin özellikleri

b.      Öğretmenlik sanatı ve lider öğretmenlik

c.       İz bırakan öğretmenlerden unutulmayan öğretmenlik hatıraları

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Ana hatlarıyla eğitimin gayesini ve misyonunu bilir.

2.      Geçmişten günümüze öğretmenlik mesleğinin tarihi serüvenini özetler.

3.      Öğretmenliğin millî ve evrensel sorumluluklarının farkında olur.

4.      İlham veren öğretmenlerin temel özelliklerini açıklar.

5.      Öğretmenliğin insan yetiştirme sanatı olduğunu bilir.

6.  Başarılı bir öğretmenin örnek davranışlarını

misallerle açıklar.

24

Kültür ve medeniyetimizin özündeki/temelindeki eğitim anlayışının farkında olur.

1.      Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri

a.       Kültür ve medeniyetimizde eğitimle ilgili özgün düşünceler ve tespitler

b.      Eğitimin terbiye ve irfan boyutu

c.       Eğitimde sevgi, şefkat, merhamet temelli yaklaşımı

d.      Medeniyet öncülerimizden eğitimde örnek davranışlar

 

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Kültür ve medeniyetimizde eğitimle ilgili öne çıkan özgün düşünceleri ve anlayışları fark eder.

2.      Eğitimin terbiye ve irfan boyutunu açıklar.

3.      Eğitimde sevgi, şefkat ve merhamet temelli yaklaşımı kavrar.

4.      Eğitimde, medeniyet öncülerimizden günümüze yansıyan örnek davranışları yorumlar.

 24

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimser.

1.      İnsan ve Değerler

a.       Eğitimde varlık,  hayat, bilgi, insan ve değer bütünselliği

b.      Eğitimde duygu, düşünce ve davranış uyumu

c.       Millî, evrensel, ahlaki ve kültürel değerler

d.      Değerlerin insan eğitimindeki etkisi ve kazandırdıkları

2.      Öğretmenlik Mesleğinin Temel Değerleri ve Etik İlkeleri

 

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Varlık, hayat, bilgi, insan ve değer ilişkisini eğitim açısından bütünsellik boyutu ile açıklar.

2.      Eğitimde duygu, düşünce ve davranış uyumunun önemini fark eder.

3.      Millî, evrensel, ahlaki ve kültürel değerleri açıklar.

4.      Değerlerin insan eğitimindeki etkisini ve kazanımlarını söyler.

5.      Öğretmenlik mesleğinin temel değerlerini ve etik ilkelerini örneklerle açıklar.

6.      Öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan davranışları örneklendirir.

24

Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark eder.

1.      Anadolu’da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları

a.       Kültürel çeşitliliklerimiz

b.      Bir arada yaşama kültürü

c.       Yaşayan dil ve lehçeler

 

 

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Ülkemizdeki kültürel çeşitliliklerimizi açıklar.

2.      Bir arada yaşama kültürünü ve yansımalarını yorumlar.

3.      Yaşayan dil ve lehçelerin farkında olur.

4.      Görev yapacağı yörede Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan dil hakkında bilgi sahibi olur ve bu dilde kendini temel düzeyde ifade edebilir.

48

 

 

 

Öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerileri gelişir.

1.      Örnek Uygulamalarla Etkili İletişim Becerileri

a. Genel iletişim becerileri

b. Öğrencilerle iletişim

c. Velilerle iletişim

d. Kurumsal iletişim, temsil ve

protokol kuralları

2.      Etkili Sınıf Yönetimi

a.       Sınıf yönetimini oluşturan süreçler

b.      Sınıf kuralları

c.       Sınıf yönetimini etkileyen öğretmen davranışları

d.      İstenmeyen davranışlara yönelik stratejiler

 

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Genel iletişim becerilerinin farkında olur.

2.      Öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurma stratejilerini kavrar.

3.      Kurum içi ve kurum dışı iletişim becerilerinin farkında olur.

4.      Kurumlar arası iletişim ve protokol kurallarının farkında olur.

5.      Etkili sınıf yönetimini oluşturan süreçleri açıklar.

6.      Sınıf içi kuralları ve sınıf yönetimini olumlu ve olumsuz etkileyen öğretmen davranışlarını yorumlar.

7.      İstenmeyen davranışlara yönelik yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğinin farkında olur. 

8.       Sınıf yönetiminde öğretmenin lider davranışlarının ve etkinliğinin farkında olur. 

24

Millî eğitimin genel politikalarını, güncel önceliklerini ve uygulamalarını bilir.

1.      Millî Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik  (anlatım- soru-cevap)

a.       Türk eğitim sistemi ve MEB teşkilatı

b.      Öğretmenlikte adaylık süreci, özlük hakları, kariyer imkânları

c.       Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve özel alan yeterlikleri

2.      Millî Eğitimde Elektronik Uygulamalar

a.       E-okul, MEBBİS, e-kurs, e-pansiyon vb. uygulamalar

b.      Fatih projesi ve EBA uygulamaları

3. Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli(OTMG)

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Türk eğitim sistemi ve Millî Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısını ana hatları ile bilir.

2.      Aday öğretmenlik sürecini ve öğretmenlerin özlük haklarını bilir.

3.      Öğretmenlik mesleğigenel yeterlikleri ve özel alan yeterliklerinin farkında olur.

4.      Bakanlığın e-okul, MEBBİS, e-kurs ve e-pansiyon gibi elektronik uygulamalarını bilir.

5.      Fatih projesi ve EBA uygulamalarının farkında olur

6.      Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.

24

Uluslararası gelişmeler ışığında ülkemizin eğitim perspektifi hakkında bilgi sahibi olur.

1.Medeniyetimizin Analizi (Dünü, Bugünü ve Geleceği)

2.Uluslararası Bağlamda eğitim alanında gelişmeler a. Başarılı ülke örnekleri(Finlandiya,Kore,Singapur)

b. Alternatif okul ve eğitim modelleri (ev okul,  uzaktan eğitim vb.)

3.Uluslar arası kuruluşlar ve Türk Eğitim Sistemine yansımaları (AB, OECD, UNICEF, UNESCO, İİT vb. kuruluşların eğitimle ilgili faaliyet ve raporlarında Türkiye’nin yeri)

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Medeniyetimizin tarihi serüveninin farkında olur.

2.      Medeniyetimizin bugününü ve geleceğini yorumlar.

3.      Eğitim alanında uluslararası gelişmelerin farkında olur.

4.        Uluslararası faaliyetler ve raporlarda Türk Eğitim Sistemi hakkında yer alan yorumları bilir.

24

Öğrenme süreçleri ve eğitim etkinlikleri ile ilgili model uygulamaları kavrar.

1.      Ulusal ve uluslararası eğitim projeleri ve örnek projeler

2.      Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler

3.      Bağımlılıklar ve rehberlik faaliyetleri,

4.      Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımı

5.      Örnek vakalarla eğitim sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

6.      Öğrenen okul; sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri, iyi örnekler

Bu seminerin sonunda öğretmenler,

1.      Ulusal ve uluslararası projelerin nasıl hazırlandığını ve gerçekleştirildiğini örnekler ışığında fark eder.

2.      Örnekler üzerinden sosyal sorumluluk projelerinin önemini ve nasıl gerçekleştirildiğini bilir.

3.      Madde bağımlılığı, etkileri ve nasıl başa çıkılacağını açıklar.

4.      Medya okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımın olumlu ve olumsuz yönlerini ayırt eder.

5.      Eğitim ortamları, süreçleri ve paydaşlarındaki örnek bazı vakalar üzerinden eğitim süreçlerini izler ve yorumlar.

6.             Sosyal kültürel etkinliklerin eğitim sürecine ve okul kültürüne etkisini fark eder.

7.             Sosyal kültürel etkinliklerdebazı iyi örnekleri açıklar.

24

Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuattaki temel konuları bilir.

 

1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2.      4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

3.      1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

4.      652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

5.      5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

6.      6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

7.      Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

1.      Devlet memurunun görev ve sorumluluklarını ana hatları ile bilir.

2.      Kanunlarda geçen eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatı tanır.

3.      Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen millî eğitimin genel ve özel amaçlarını bilir.

4.      Eğitim öğretim ile ilgili yönetmelikleri ve diğer mevzuatı tanır ve içeriği hakkında kanaat edinir.

24

 

 

Toplam Süre

240
Bu haber 2969 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANAN HABERLER
YUKARI