2016 Haziran Seminerleri Resmi Açıklama!

Meb, İmam hatipler için mesleki çalışma takvimini belirledi. Aşağıdaki yazılar İmam Hatipler için yazılmış olsa da diğer tüm okullar içinde geçerlidir.

2016 Haziran Seminerleri Resmi Açıklama!
28 Mayıs 2016 - 23:49 - Güncelleme: 28 Mayıs 2016 - 23:55

Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü mesleki çalışmayla ilgili resmi yazı yayımladı. Resmi yazıda, yönetmeliğe göre, derslerin kesimi tarihinden Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden de derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışmalar yapacağı vurgulandı.

Resmi yazıda ayrıca, mesleki çalışmaların 2. haftası eğitimlerinin, öğretmenlerin istediği ilde alabileceği belirtildi.

Ancak, farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenlerin katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmesi gerekiyor.

İşte Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan resmi yazı

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 52532194-774.01.02-E. 5850450 26.05.2016

Konu : Mesleki Çalışmalar (Haziran-2016)

VALİLİĞİNE

İlgi: a) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

İlgi (a) yönetmeliğin 38 maddesinde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, ilgi (b) yönetmeliğin 87. maddesinde de Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin,derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışmalar yapacağı vurgulanmaktadır. Bu çalışmalarda, yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapması, yeni beceriler kazanması, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapması, öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapmaları, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapmaları; eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

İlgi (b) yönetmeliğin 87. maddesinde, Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programlarının da uygulanabileceği ve mesleki çalışma programının, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, ilgili yönetmeliklerde, yönetici ve öğretmenlerin ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulabileceği, istemeleri halinde öğretmenlerin bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilecekleri; farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenlerin katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorunda oldukları da belirtilmektedir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de temel eğitim ve ortaöğretim kurulularındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Arapça dersi öğretmenleri ile Anadolu imam hatip liselerive imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branş öğretmenlerine yönelik "Haziran 2016 Dönemi Mesleki Çalışmalar Programı" hazırlanmıştır.

Yazımız ekinde yer alan "Haziran 2016 Mesleki Çalışmalar Programımın, ilinizde din öğretiminden sorumlu birim tarafından koordine edilerek ivedilikle bütün temel eğitim ve ortaöğretim kurumlan ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarına duyurulması, çalışmaların belirtilen uygulama esaslarına göre planlanması, uygulanması ve raporlarının hazırlanması hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK
Bakan a.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Arapça Dersi Öğretmenleri,

İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin
"HAZİRAN 2016 DÖNEMİ MESLEKi ÇALIŞMALAR" PROGRAMI

A. MESLEKİ ÇALIŞMALAR

Genel Müdürlüğümüzce "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği" çerçevesinde Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branş öğretmenleri ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Arapça öğretmenlerini kapsayan "Haziran 2016 Dönemi Mesleki Çalışmaları" planlanmıştır. Amacımız;

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak,

4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,

5. Eğitim-öğretimde iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak ve özgün çalışmaları teşvik etmek,

6. Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak gelecek eğitim öğretim yılı için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamaktır.

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

1. Mesleki çalışmalar, 20-30 Haziran 2016 tarihlerinde iki (2) hafta, otuz altı (36) saat olarak planlanmıştır. Çalışma takvimi, Tablo-1, 2 ve 3'te verilmiştir.

2. Haziran 2016 Mesleki Çalışmaları, belirlenen ana temaların okullarda müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi üzerinden planlanmıştır.

3. Mesleki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınarak çalışmalar için uygun mekanlar hazırlanacaktır.

4. Mesleki çalışmalar; Tablo-1, 2 ve 3'te belirtilen çalışma takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

5. Mesleki çalışmalarda okullarda oluşturulan her bir çalışma grubu için bir (1) oturum başkanı ve bir (1) de raportör belirlenecektir. Oturum başkanı her bir konunun belirtildiği başlık altında müzakere edilmesinden sorumludur. Raportörler ise, yapılan müzakere ve değerlendirmeleri, görüş ve önerileri maddeler halinde belirlenen başlıklar altında kayda geçecektir.

6. Tablo-1, 2 ve 3' te belirtilen konuların müzakerelerinin yapılacağı oturumlara katılacak öğretmen sayısı, en fazla elli (50)'dir. Bu sayıyı geçen çalışma grupları ikiye bölünür. Bu durumda, aynı konular farklı çalışma gruplarında müzakere edilir. Burada asıl amaç olabildiğince fazla öğretmenimizin görüş belirterek konuların müzakere edilmesidir.

7. Müzakere ve değerlendirme sonuçlarının tamamı okulun adı verilen tek bir dosyada toplanacaktır. Birden fazla çalışma grubunda müzakere edilen konular raportörler tarafından aynı başlıklar korunarak tek bir word dosyasında birleştirilecektir.

8. Okulun adı verilen dosyada, en başa oturum başkanları ve raportörlerin isimleri ile iletişim bilgileri ve görev yaptıkları okullar mutlaka yazılacaktır.

9. Okullardan gelen bu dosyalar ilçe ve il müdürlüklerinde, aşağıda adı verilen üç (3) ayrı dosyada toplanacaktır. Her okuldan gelen müzakere ve değerlendirme metinleri herhangi bir müdahale yapmadan, aynen olduğu gibi korunarak aşağıda belirtilen ve kendi türünde açılan dosyada birleştirilecektir:

a) Anadolu İmam Hatip Liseleri Haziran 2016 Mesleki Çalışma Dosyası

b) İmam Hatip Ortaokulları Haziran 2016 Mesleki Çalışma Dosyası

c) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve/veya Seçmeli Arapça Dersi Haziran 2016 Mesleki Çalışma Dosyası

10. Üç ayrı dosyada toplanan müzakere metinleri ait olduğu ilin adı verilen bir klasöre 3 ayrı dosya olarak toplanacak ve elektronik ortamda [email protected] adresi üzerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

11. Öğretmenlerimiz tarafından iyi hazırlanan ve başarılı bulunan raporlar, Genel Müdürlüğümüz tarafından eğitim amaçlı olarak yayımlanabilecek veya öğretmenlerimizin istifadesine sunulabilecektir.

12. Nitelikli rapor hazırlayan okullarımızın yönetici ve öğretmen kadrosundan Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen başka çalışmalarda da yararlanılacaktır.

13. Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça öğretmenleri Tablo-3'te bildirilen konuları müzakere ederek raporlarını hazırlayacaklardır. Öğretmenlerimiz bulundukları okuldaki öğretmenler kurulu toplantısını aksatmayacak şekilde belirlenen konuları başka bir gün müzakere edeceklerdir.

14. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Arapça öğretmenleri tabloda belirtilen çalışmayı okullarında yapacaktır. Okulunda tek olan öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesi ile uygun görülen bir başka okulda bir araya gelerek çalışma yapacaktır. Bu bağlamda en az üç öğretmenin bir araya gelmesi sağlanacaktır.

15. Haziran 2016 Mesleki Çalışma Programı Genel Müdürlüğümüzün web adresinden temin edilebilecektir.

 

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branş öğretmenleri ile Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Arapça ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

TABLO-1

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI BİRİNCİ HAFTA (20-24 HAZİRAN 2016)

Tarih

Çalışma

Süresi

(Saat)

Çalışma Zamanı ve yeri

Katılımcılar

Çalışma Konuları

20.06.2016

Pazartesi

4

09.00-13.0C

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

Birlikte

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı (Okulların uygun gördüğü tarihte olabilir)

21.06.2016

Salı

4

09.00-13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler Branşlarına Göre Ayrılarak

Derslerin içeriği ve öğretimi bağlamında;

1.Öğretim programlarının muhteva ve kazanımları,

2.Ders kitapları ve öğretim materyalleri,

3.Öğretmenlerimizin EBA için materyal hazırlanması konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi

22.06.2016

Çarşamba

4

09.00-13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler Branşlarına Göre Ayrılarak

Derslerle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar bağlamında;

1.Destekleme ve yetiştirme kursları,

2.Akademik başarı ve bir üst eğitim kurumuna geçiş,

3.Sosyal-kültürel etkinlikler ve kitap okuma bilinci,

4.Kurumsal ilişkiler ve paydaşlarla işbirliği alanları, konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi

23.06.2016

Perşembe

4

09.00-

13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

Birlikte

Eğitimin güncel meseleleri bağlamında;

1.Sosyal medya ve teknoloji kullanımının eğitim boyutu,

2.Okul öğrenci meclislerinin etkin ve verimli çalışması,

3.Okullarda eğitim yönetiminde kalite ve gelecek vizyonu,

4.Okul tanıtımı ve kurumsal algının yönetimi, konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi

24.06.2016

Cuma

4

09.00-

13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

Birlikte

Öğrencilere milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerin kazandırılması bağlamında;

1.Okullarda yaz eğitim etkinlikleri çalışmaları,

2.Kurum kültürü ve aidiyet duygusunun kazandırılması,

3.Erdemli bireylerin yetiştirilmesi ve karakter eğitimi,

4.Evin okula yakınlaşması anne-baba eğitimi projeleri konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI İKİNCİ HAFTA (27-30 HAZİRAN 2016)

Tarih

Çalışma

Süresi

(Saat)

Çalışma Zamanı ve yeri

Katılımcılar

Çalışma Konuları

27.06.2016

Pazartesi

4

09.00-13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

Birlikte

Öğretmenlerin mesleki gelişimi bağlamında;

1.Öğretmenliğin milli ve evrensel sorumlulukları,

2.Öğretmenliğin bilgi, bilinç, mesleki beceri ve erdem yönü

3.Her öğretmenin okuması gereken temel kitaplar,

4.Her öğretmenin izlemesi gereken önemli filmler, konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi.

28.06.2016

Salı

4

09.00-13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

İl/ilçe veya okul müdürlüklerince belirlenen konular

29.06.2016

Çarşamba

4

09.00-13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

İl/ilçe veya okul müdürlüklerince belirlenen konular

30.06.201

6

Perşembe

4

09.00-13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

İl/ilçe veya okul müdürlüklerince belirlenen konular

TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARAPÇA, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ HAFTA (20-30 HAZİRAN 2016)

Tarih

Çalışma

Süresi

(Saat)

Çalışma Zamanı ve yeri

Katılımcılar

Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki

Çalışma Konuları

20.06.2016

Pazartesi

4

09.00-13.00

Okullarda

DKAB ve Arapça Öğretmenleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı (Okulların uygun gördüğü tarihte olabilir)

21.06.2016

Salı

4

09.00-13.00

Okullarda

DKAB ve Arapça Öğretmenleri

DKAB ve Arapça Derslerinin içeriği ve öğretimi bağlamında;

1.Öğretim programlarının muhteva ve kazanımları,

2.Ders kitapları ve öğretim materyalleri,

3.Öğretmenlerimizin EBA için materyal hazırlanması

4.Dersin daha etkin öğretimi için alınacak tedbirler, konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi

22.06.2016

Çarşamba

4

09.00-13.00

Okullarda

DKAB ve Arapça Öğretmenleri

Öğrencilere milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerin kazandırılması bağlamında;

1.Sosyal medya ve teknoloji kullanımının eğitim boyutu,

2.Sosyal-kültürel etkinlikler ve kitap okuma bilinci,

3.Erdemli bireylerin yetiştirilmesi ve karakter eğitimi,

4.Kurumsal ilişkiler ve paydaşlarla işbirliği alanları, konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi

23.06.2016

Perşembe

4

09.00-13.00

Okullarda

DKAB ve Arapça Öğretmenleri

Öğretmenlerin mesleki gelişimi bağlamında;

1.Öğretmenliğin milli ve evrensel sorumlulukları,

2.Öğretmenliğin bilgi, bilinç, mesleki beceri ve erdem yönü

3.Her öğretmenin okuması gereken temel kitaplar,

4.Her öğretmenin izlemesi gereken önemli filmler, konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi.

24.06.2016

Cuma

4

09.00-13.00

Okullarda

DKAB ve Arapça Öğretmenleri

Seçmeli derslerin öğretimi bağlamında;

1.Seçmeli derslerin seçilme oranları ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi,

2.Seçmeli derslerin öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri,

3.Seçmeli derslerin öğretim programları ve materyalleri ve konularının müzakeresi ve değerlendirilmesi.

27.06.2016Pazartesi

&

30.06.2016Perşembe

4

09.00-

13.00

Okullarda

Bütün

Öğretmenler

Birlikte

İl/ilçe veya okul müdürlüklerince belirlenen konular

NOT:

1. Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça öğretmenleri Tablo- 3'te bildirilen konuları müzakere ederek ve raporlarını hazırlayacaktır. Öğretmenlerimiz bulundukları okuldaki öğretmenler kurulu toplantısını aksatmayacak şekilde belirlenen konuları başka bir gün çalışabilecektir.

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça öğretmenleri tabloda belirtilen çalışmayı okullarında yapacaktır. Okulunda tek olan öğretmenler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesi ile uygun görülen bir başka okulda bir araya gelerek çalışma yapacaktır. Bu bağlamda en az üç öğretmenin bir araya gelmesi sağlanacaktır.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum