İstanbul proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme işlemleri

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara proje okullarına İstanbul Proje Okullarına Öğretmen Atama, Yönetici görevlendirme İşlemleri ile ilgili yazı gönderdi.Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 başvuru formu ile alınacak olup, başvuru sahibi sadece bir okul için tercihte bulunabilecek. İstanbul proje okulu öğretmen müdür müdür yardımcısı münhal kadroları, meb haberleri

İstanbul proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme işlemleri
27 Nisan 2020 - 23:13 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 - 23:54

İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı proje okulu olarak faaliyet gösteren ve Ek-5'te belirtilen okullara 2020 yılında
yapılacak öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev
sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler, ilgi (a) Yönetmelik


doğrultusunda ve il milli eğitim müdürlüğünde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim
müdür yardımcısı/şube müdürü koordinesinde, yönetici görevlendirme/öğretmen atamadan sorumlu
milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü işbirliğinde yürütüleceği ilgi (b) yazı ile bildirilmiş olup,
özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama/yönetici görevlendirilmesine
ilişkin başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi Protokol Yürütme Kurulu İl Koordinatörlüğü
tarafından gerçekleştirilecek olup, öğretmen/yönetici münhalleri Ek-6’da belirtilmiştir.

Buna göre;
1. Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1

başvuru formu ile alınacak olup, başvuru sahibi sadece bir okul için tercihte bulunabilecektir.
Söz konusu form, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar ortamında
doldurulup, çıktısı alınarak imzalandıktan sonra görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından
bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp, mühürlenecek ve hiyerarşik yolla ilgili birime/makama
gönderilerek işlem başlatılacaktır. Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen
hususlara ilişkin belgeler formun ekinde yer alacak ancak, belgeler ilçenizce muhafaza edilerek
müdürlüğümüze gönderilirken başvuru formunun ekinde gönderilmeyecektir.

2. Protokol kapsamında bulunmayan proje okulları ile ilgili olarak ilçe milli eğitim müdürü
başkanlığında kurulacak bir komisyon marifetiyle;
a) İlgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/müdür yardımcısı görevlendirilmesi
kapsamındaki başvurulara ilişkin değerlendirmenin Ek-2/A çizelge üzerinde,
b) Süresi dolan öğretmen ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin uzatılması veya başka
okullara nakledilmesi hususundaki değerlendirmenin ise Ek-2/B çizelge üzerinde yapılarak,
çizelgelerin komisyonca imzalanması ve hazırlanan çizelgelerin tek liste halinde excel formatında
[email protected] adresine gönderilmesi ayrıca ıslak imzalı nüshaları ile Ek-1 Başvuru
formlarının (forma ait eklerin ilçenizce saklanması ve müdürlüğümüze gönderilmemesi) ilçeniz
kuryesi ile tek bir dosya halinde gönderilmesi,

3. Bakanlığımız ile sektör arasında imzalanan protokollerde yerelde "Protokol Yürütme
Kurulu", merkezde "Protokol Danışma Kurulu" oluşturulması hüküm altına alınmış proje
okulları ile ilgili olarak;
a) Protokollerde belirtildiği şekilde; ilçenizce ilçe milli eğitim müdürü ve görevlendireceği
temsilcisi (2 kişi), İSO veya İTO temsilcisi (2 kişi) ve ilgili okulların müdürlerinden oluşan Protokol
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Binbirdirek Mah. İmran Ökten Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İstanbul Tel:(0212)3843400 (3512-3515)
e-Posta:[email protected] https://istanbul.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6fcf-9aee-340f-8001-5f58 kodu ile teyit edilebilir.
Yürütme Kurullarının (PYK) oluşturularak, ilgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/müdür
yardımcısı kapsamındaki başvurular ile süresi dolan öğretmen ve müdür yardımcılarının görev
sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi hususunda ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine
uygun olmak şartıyla PYK’da gerekli değerlendirmelerin yapılarak her okul için Ek-4 tutanağının
düzenlenmesi,
b) Ek-4 PYK tutanağına göre; ilgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması müdür
yardımcısı görevlendirilmesi kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinin yapılarak Ek-3/A,
süresi dolan öğretmen ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara
nakledilmesi hususundaki değerlendirmelerin yapılarak Ek-3/B çizelgeleri doldurularak tek liste
halinde excel formatında [email protected] adresine gönderilmesi ayrıca ıslak imzalı nüshaları
ile Ek-1 başvuru formlarının (forma ait eklerin ilçenizce saklanması ve müdürlüğümüze
gönderilmemesi) ilçeniz kuryesi ile tek bir dosya halinde gönderilmesi,

4. Proje okullarına yapılacak okul müdürü görevlendirilmeleri Protokol Yürütme Kurulu İl
Koordinatörlüğü tarafından değerlendirileceğinden;
Ek-1 başvuru formu ve ekleri bağlı bulunduğu okul/kurum müdürlüğüne onaylatılarak başvuru
sahibi tarafından Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine elden teslim edilmesi,
Bu kapsamda; söz konusu iş ve işlemlerin İlçeniz mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube
müdürü koordinesinde, yönetici görevlendirme/öğretmen atamadan sorumlu şube müdürü işbirliğinde
yürütülmesi ve yukarıda istenilen evrakların 07.05.2020 tarihine kadar Müdürlüğümüz Mesleki ve
Teknik Eğitim Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, proje okullarına yönetici görevlendirme/öğretmen atama iş ve işlemlerinin
yürütülmesinde, Ülkemiz genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla
uygulanan tedbirlere riayet edilecektir. Bu kapsamda, başvuru formu ve eki belgeler, ilgililerce görev
yaptıkları okul müdürlüklerinin resmi e-posta adreslerine gönderilebilecek olup bu takdirde başvuruya
ilişkin okul yönetimine telefon ile de ayrıca haber verilmesi, okul müdürlüklerince de telefon ile
başvurunun teyit edilerek işleme konulması gerekmektedir. Ayrıca, gerektiğinde okul/kurumlarca
istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi ve lüzum görülmesi halinde belgenin
aslının talep edilmesi, kurul ve komisyon toplantılarının elektronik ortamda veya risk oluşturmayacak
şekilde yapılarak oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması ve ilçeniz kuryesi
tarafından yapılacak dosya tesliminde tek bir dosya halinde ve sadece bir defa teslimat yapmak
kaydıyla koronavirüs (Covid-19) salgın önlemlerine riayet edilerek yapılmasına dikkat edilmesi
gerekmektedir.
FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum