Öğretmen Olabilmek İçin Yeni Şartlar Getirildi!

Öğretmen Olabilmek İçin Yeni Şartlar Getirildi!

Öğretmen Olabilmek İçin Yeni Şartlar Getirildi!
30 Ekim 2016 - 15:58

Bilindiği üzere, Devlet memurluğuna alınacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre aşağıdaki genel şartlar aranmaktadır :

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Ancak,  676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesi ile ; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı da Devlet Memuru olabilmek için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununda aranan genel şartlara eklenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeden sonra kamuya atanacak istisna gözetmeksizin tüm memurlara  “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” yapılacaktır. 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum