ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA/YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU EK1

Proje okulu öğretmen atama yönetici görevlendirme formu ek1 indir, Proje okulu öğretmen atama yönetici görevlendirme formu ek1 excel indir, proje okulu müdür münhal listesi, proje okulu müdür yardımcısı münhal listesi, meb haberleri

ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA/YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU EK1
27 Nisan 2020 - 23:57 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 - 00:34

Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1
başvuru formu ile alınacak olup, başvuru sahibi sadece bir okul için tercihte bulunabilecektir.
Söz konusu form, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar ortamında
doldurulup, çıktısı alınarak imzalandıktan sonra görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından
bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp, mühürlenecek ve hiyerarşik yolla ilgili birime/makama
gönderilerek işlem başlatılacaktır. Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen
hususlara ilişkin belgeler formun ekinde yer alacak ancak, belgeler ilçenizce muhafaza edilerek
müdürlüğümüze gönderilirken başvuru formunun ekinde gönderilmeyecektir.

 Proje okulu öğretmen atama yönetici görevlendirme formu ek1 excel BURADAN indirebilirsiniz.
 

EK-1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL
PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA  ÖĞRETMEN ATAMA/YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLERAdı ve Soyadı T.C. Kimlik No 
Doğum Yeri Telefonu 
Doğum Tarihi e-Posta Adresi 
Mezun olduğu fakülte ve bölümü 
        
GÖREVİNE İLİŞKİN BİLGİLERAtama Alanı (Branşı) 
Halen yürttüğü görev (Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Müdür)     
Görev Yaptığı Okulunİli:İlçesi:
Adı:
        
TALEBİAtanmak/Görevlendirilmek İstediği Okulunİli:İlçesi:
Adı:
Atanmak/Görevlendirilmek İstediği Görev (Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Müdür) 
        
  
HİZMET (*)Fiili öğretmenlikte geçen süre 
Yöneticilikte Geçen SüreMüdür     
Müdür Başyardımcısı    
Müdür Yardımcısı    
Atanmak/görevlendirilmek istediği okul türünde çalıştığı süre 
Alanında özel sektörde çalıştığı süre 
Alanında üniversitede kadrolu/sözleşmeli olarak çalıştığı süre 
        
EĞİTİMLER (*)Doktora 
Alanında yüksek lisans  
Alan dışında yüksek lisans  
        
YABANCI DİL BİLGİSİ (*)Dil AdıSınav TürüSeviyesi 
1-   
2-        
        
ÖDÜLLER (*)Teşekkür belgesi veya başarı belgesi 
Takdir belgesi veya üstün başarı belgesi 
Aylıkla ödül veya ödül belgesi 
        
CEZALAR Kınama veya tevbih cezası  (Affa uğramış olanlar hariç) 
Aylıktan kesme veya maaş kesilmesi cezası (Affa uğramış olanlar hariç) 
Kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi ve derece indirilmesi cezası  (Affa uğramış olanlar hariç) 
        
PROJELER (*)Projenin AdıKatılma Düzeyi (**) 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
        
ETKİNLİKLER (*)Yayımladığı ISBN nolu kitap (İlgilinin adı ve soyadının olduğu kapak sayfası eklenecektir) 
Alanında yayımladığı ulusal/uluslararası makale (İlgilinin adı ve soyadının olduğu sayfa eklenecektir) 
Konferans, kongre, sempozyum vb. etkinliklerde sunmuş olduğu bildiri 
Ulusal veya uluslarası başarı belgesi (ödüller kısmında belirtilenler hariç) 
Alanında geliştirdiği ürün, model, araç, gereç, makine-teçhizata ilişkin belge 
Alanında ürettiği/tasarladığı ürün için aldığı patent veya faydalı model belgesi 
        
HİZMETİÇİ EĞİTİMLER1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
        
(*)  : İlgilinin Hizmet Cetveli ile eğitimler, ödüller, projeler ve etkinlikler bölümünde beyan ettiği hususlara
ilişkin belgeler bu başvuru formuna eklenecektir.
(**): Projelerdeki katılma düzeyi veya görevi; yürütücü/uygulayıcı, katılımcı, danışman vb. şeklinde belirtilecektir. 
        
Not: 1) İlgilinin görev yaptığı okul müdürlüğünce beyan edilen sayıdaki ve süreye ilişkin belgenin aslı
görülerek birer örneği bu forma eklenecek,
             istenildiğinde ibraz edilmek üzere beş yıl süreyle muhafaza edilecektir.
        
2) Bu form, bilgisayar ortamında doldurulacak, 3 nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Bir nüshası
ekleri ile birlikte Bakanlığa gönderilmek üzere
             milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 
Beyan ettiğim bilgi ve belgeler doğrudur. Başvurumun kabulünü arz ederim. ... /... /20…   
Başvuru Sahibinin   Eğitim Kurumu Müdürü
Adı Soyadı, İmzası   Tarih, İmza, Mühür


2. Protokol kapsamında bulunmayan proje okulları ile ilgili olarak ilçe milli eğitim müdürü
başkanlığında kurulacak bir komisyon marifetiyle;
a) İlgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/müdür yardımcısı görevlendirilmesi
kapsamındaki başvurulara ilişkin değerlendirmenin Ek-2/A çizelge üzerinde,
b) Süresi dolan öğretmen ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin uzatılması veya başka
okullara nakledilmesi hususundaki değerlendirmenin ise Ek-2/B çizelge üzerinde yapılarak,
çizelgelerin komisyonca imzalanması ve hazırlanan çizelgelerin tek liste halinde excel formatında
[email protected] adresine gönderilmesi ayrıca ıslak imzalı nüshaları ile Ek-1 Başvuru
formlarının (forma ait eklerin ilçenizce saklanması ve müdürlüğümüze gönderilmemesi) ilçeniz
kuryesi ile tek bir dosya halinde gönderilmesi,
3. Bakanlığımız ile sektör arasında imzalanan protokollerde yerelde "Protokol Yürütme
Kurulu", merkezde "Protokol Danışma Kurulu" oluşturulması hüküm altına alınmış proje
okulları ile ilgili olarak;
a) Protokollerde belirtildiği şekilde; ilçenizce ilçe milli eğitim müdürü ve görevlendireceği
temsilcisi (2 kişi), İSO veya İTO temsilcisi (2 kişi) ve ilgili okulların müdürlerinden oluşan Protokol
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Binbirdirek Mah. İmran Ökten Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İstanbul Tel:(0212)3843400 (3512-3515)
e-Posta:[email protected] https://istanbul.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6fcf-9aee-340f-8001-5f58 kodu ile teyit edilebilir.
Yürütme Kurullarının (PYK) oluşturularak, ilgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/müdür
yardımcısı kapsamındaki başvurular ile süresi dolan öğretmen ve müdür yardımcılarının görev
sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi hususunda ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine
uygun olmak şartıyla PYK’da gerekli değerlendirmelerin yapılarak her okul için Ek-4 tutanağının
düzenlenmesi,
b) Ek-4 PYK tutanağına göre; ilgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması müdür
yardımcısı görevlendirilmesi kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinin yapılarak Ek-3/A,
süresi dolan öğretmen ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara
nakledilmesi hususundaki değerlendirmelerin yapılarak Ek-3/B çizelgeleri doldurularak tek liste
halinde excel formatında [email protected] adresine gönderilmesi ayrıca ıslak imzalı nüshaları
ile Ek-1 başvuru formlarının (forma ait eklerin ilçenizce saklanması ve müdürlüğümüze
gönderilmemesi) ilçeniz kuryesi ile tek bir dosya halinde gönderilmesi,
4. Proje okullarına yapılacak okul müdürü görevlendirilmeleri Protokol Yürütme Kurulu İl
Koordinatörlüğü tarafından değerlendirileceğinden;
Ek-1 başvuru formu ve ekleri bağlı bulunduğu okul/kurum müdürlüğüne onaylatılarak başvuru
sahibi tarafından Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesine elden teslim edilmesi,
Bu kapsamda; söz konusu iş ve işlemlerin İlçeniz mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube
müdürü koordinesinde, yönetici görevlendirme/öğretmen atamadan sorumlu şube müdürü işbirliğinde
yürütülmesi ve yukarıda istenilen evrakların 07.05.2020 tarihine kadar Müdürlüğümüz Mesleki ve
Teknik Eğitim Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, proje okullarına yönetici görevlendirme/öğretmen atama iş ve işlemlerinin
yürütülmesinde, Ülkemiz genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla
uygulanan tedbirlere riayet edilecektir. Bu kapsamda, başvuru formu ve eki belgeler, ilgililerce görev
yaptıkları okul müdürlüklerinin resmi e-posta adreslerine gönderilebilecek olup bu takdirde başvuruya
ilişkin okul yönetimine telefon ile de ayrıca haber verilmesi, okul müdürlüklerince de telefon ile
başvurunun teyit edilerek işleme konulması gerekmektedir. Ayrıca, gerektiğinde okul/kurumlarca
istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi ve lüzum görülmesi halinde belgenin
aslının talep edilmesi, kurul ve komisyon toplantılarının elektronik ortamda veya risk oluşturmayacak
şekilde yapılarak oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması ve ilçeniz kuryesi
tarafından yapılacak dosya tesliminde tek bir dosya halinde ve sadece bir defa teslimat yapmak
kaydıyla koronavirüs (Covid-19) salgın önlemlerine riayet edilerek yapılmasına dikkat edilmesi
gerekmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum